Algemene voorwaarden

ONZE GEGEVENS


Hoofdkantoor & maatschappelijk zetel:
Nestor Company
E3-laan 93, 9800 Deinze
Telefoon: +32 (0)9 380 40 20
E-mail: info@nestorcompany.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0453.920.012

ALGEMEEN

 

Alle bestellingen, verkopen en daaruit voortvloeiende gevolgen, zoals onder meer levering en betaling, worden beheerst door deze overeenkomstbedingen, met uitsluiting van alle andere bedingen, uitgaande van de koper aan de andere zijde, onder voorbehoud van schriftelijk akkoord tussen contracterende partijen.

 

OFFERTES

 

Elke offerte van Nestor Company is vrijblijvend en leidt pas tot een overeenkomst, wanneer die offerte wordt bevestigd door Nestor Company. Een herroeping kan uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de aanvaarding worden verzonden.

 

Alle brochures of prijslijsten en andere gegevens die je ontvangt bij de offerte, zijn zo nauwkeurig mogelijk. Die zijn voor Nestor Company slechts bindend als dit nadrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Nestor Company is niet verplicht details te verstrekken tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 

Alle bij de offerte verzonden brochures of prijslijsten en alle daarbij verstrekte (technische) gegevens in de vorm van tekeningen, ontwerpen, modellen, monsters, e.d. en ook alle andere schriftelijke stukken blijven uitdrukkelijk het intellectueel eigendom van Nestor Company. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nestor Company mag de koper die informatie niet kopiëren en/of aan derden, op welke wijze dan ook, kenbaar maken en/of door derden laten gebruiken en/of doorverkopen. Die informatie blijft beperkt tot eigen gebruik in het kader van de verstrekte opdracht. Op eerste verzoek van Nestor Company en in geval de koper geen overeenkomst afsluit binnen de aanbiedingstermijn of ze annuleert, dient alle informatie te worden geretourneerd.

 

De gegevens van welke aard ook, verstrekt in de catalogi van Nestor Company of de producent zijn niet bindend en louter informatief om aan de koper een idee te geven van de goederen. De koper vergewist zich vóór de aankoop of onmiddellijk bij de levering zelf of het gekochte/geleverde overeenkomt met het gewenste/bestelde.

 

Als er geen overeenkomst wordt afgesloten is Nestor Company gerechtigd de gemaakte kosten voor de opmaak van een offerte in rekening te brengen.

 

Tenzij anders vermeld zijn de prijzen:

 

 • Gebaseerd op de inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, verzekeringspremies en andere kosten die tijdens de offerte respectievelijk orderdatum gelden;

 • Gebaseerd op levering aan het bedrijf van de koper of een andere door de koper aangegeven bestemmingsplaats;

 • Exclusief B.T.W., invoerrechten en andere belastingen, heffingen of rechten;

 • Exclusief de kosten van montage en inbedrijfstelling;

 • Indien deze kosten wel zijn inbegrepen worden ze afzonderlijk gespecificeerd

 • Exclusief de kosten van verpakking, in- en uitlading, vervoer en verzekering

 

BESTELLINGEN

 

Een overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat Nestor Company de bestelling uitdrukkelijk heeft aanvaard. In geval van een bindende aanbiedingstermijn komt de overeenkomst tot stand op het moment van de aanvaarding van het aanbod door de koper. De aanvaarding van de bestelling of het bindend aanbod wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

 

De ondertekening van een bestelbon bindt de partijen na drie werkdagen, termijn binnen dewelke de partijen de bestelling kunnen annuleren of wijzigen, dit uitsluitend schriftelijk. Na verloop van drie dagen is de bestelling onveranderlijk en definitief.

 

Bij bestellingen van een nettobedrag kleiner dan € 50,00 wordt een administratiekost van € 8,00 aangerekend.

 

VOORSCHOT

 

Voor maatwerk en/of alle bestellingen van artikelen die niet tot de reguliere stock behoren zal de bestelling pas verwerkt worden nadat de klant voldaan heeft aan het voorschot ter waarde van 35% van de bestelwaarde en met een minimumwaarde van € 20,00.

Deze vooruitbetaling kan uitgevoerd worden door overschrijving van het voorschotbedrag op rekening van Nestor Company en met vermelding van de opgegeven referentie.

De resterende 65 % zal gefactureerd worden volgens de toegestane betalingscondities.

 

Bij prijsverhoging van de te leveren goederen met meer dan 5% tussen de datum van de bestelling en de datum van de levering mag Nestor Company de prijsverhoging aanrekenen aan de koper, onder voorbehoud van het recht van de koper de bestelling te annuleren, schriftelijk binnen de drie werkdagen na kennisname van de prijsverhoging.

 

Eventuele na het definitief worden van de bestelling hieraan gemaakte wijzigingen, en ook (mondelinge) toezeggingen gedaan door Nestor Company en/of haar personeel, vertegenwoordiger(s), agenten of andere tussenpersonen zijn slechts bindend indien Nestor Company deze schriftelijk heeft bevestigd, door een daartoe bevoegd persoon.

 

Bij eventuele wijzigingen of (gedeeltelijke) annulering van een order door de koper, waaromtrent Nestor Company de in vorige alinea bedoelde toestemming heeft verleend, is Nestor Company gerechtigd om de daaraan verbonden (extra) kosten door te rekenen en de levertijd opnieuw vast te stellen, dit onverminderd de vergoeding van de al door Nestor Company verrichte werkzaamheden.

 

Voor werkzaamheden waarvoor door hun aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

 

Elke overeenkomst wordt door Nestor Company aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de koper voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

 

Nestor Company is gerechtigd tijdens of na het aangaan van de overeenkomst alvorens (verder) te presteren, van de koper zekerheid te eisen dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan.

 

Nestor Company is gerechtigd om voor een correcte uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de koper de kosten betaalt volgens de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk zal Nestor Company hierover overleggen met de koper.

 

LEVERINGEN

 

De eerste levering gebeurt steeds na vooruitbetaling.

 

Tenzij anders overeengekomen, geschieden de leveringen zoals beschreven in het dossier “transportkosten” in de huidige prijslijst.

 

Schade of tekorten

 

Klachten over de geleverde goederen noteer je op de leveringsdocumenten van de transporteur.

 

De koper dient bij levering door de transporteur de aanwezige tekorten of beschadigingen uiterlijk binnen 24 uur na levering rechtstreeks schriftelijk aan Nestor Company te melden, bij gebreke waarvan Nestor Company gerechtigd is om klachten daarover niet in behandeling te nemen.

 

De koper is verplicht de geleverde goederen met verpakking uiterlijk binnen 7 dagen na levering op eventuele tekorten, onjuistheden of beschadigingen, zoals problemen over hoeveelheid, gewicht, brutogewicht en kleur, fouten of kwaliteitsafwijkingen, te (laten) controleren, of deze controle uit te voeren na mededeling door Nestor Company dat de goederen ter beschikking van de koper staan.

 

Als de bestelling niet in één geheel kan worden uitgevoerd, worden de ontbrekende goederen ten spoedigste nageleverd, zonder dat er enig recht op schadevergoeding kan zijn voor de koper. Nestor Company behoudt zich het recht toe de leveringen gedeeltelijk te factureren.

 

De levertermijnen zijn indicatief en geven bij niet-naleving geen recht op schadevergoeding, noch op verbreking van de overeenkomst.

 

Als de koper bestelt voor doorverkoop, dienen de te leveren goederen enkel te beantwoorden aan de Belgische normen, bestaande op het ogenblik van de bestelling.

 

De goederen worden altijd geleverd op risico van de koper.

 

Terugname van bestelde goederen

 

De koper dient voorafgaandelijk aan het terugsturen een aanvraag te richten aan Nestor Company en een retour/herstellingsformulier in te vullen.

Enkel na het ontvangen van een goedkeuring tot terugsturen kunnen goederen teruggenomen worden.

De transportkosten zijn in dit geval steeds ten laste van de koper.

Bij terugname van bestelde goederen wordt een vermindering toegepast voor verwerkingskosten, forfaitair bepaald op 10% van de te crediteren waarde met een minimum van € 20,00.

 

WAARBORG

 

Geleverde goederen en consignaties worden enkel teruggenomen in originele verpakking en in perfecte staat na voorafgaandelijk akkoord van een bevoegd persoon van Nestor Company.

 

In geen geval zal Nestor Company de kosten dragen voor het terugzenden van goederen. Als een terugzending onvoldoende gefrankeerd werd zal Nestor Company de zending weigeren.

 

Onder voorbehoud van andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen beide partijen, waarborgt Nestor Company enkel de naleving van de specifieke waarborgen van de geleverde goederen – zoals die door de fabrikanten wordt voorgeschreven. De waarborg dekt enkel defect aan ontwerp, materialen of fabricagefouten.

De waarborg geldt voor alle mechanische, elektrische en elektronische producten van Europese makelij, voor een periode van 24 maanden, met ingang van de dag van ingebruikname. In geen geval geldt de waarborg later dan 27 maanden na de productiedatum.

De waarborg wordt enkel aanvaard na schriftelijk verzoek aan Nestor Company.

 

Door voornoemde waarborg verbindt Nestor Company zich ertoe om

– naar eigen goeddunken en binnen een redelijke termijn een van volgende acties te ondernemen:

– Het defecte of niet aan de gestelde eisen voldoend toestel te vervangen door een toestel van hetzelfde type en kwaliteit. De klant bezorgt het defecte toestel terug aan Nestor Company. Nestor Company behoudt zich het recht voor om, in voornoemd geval, het defecte toestel te behouden.

– Op zijn kosten en in zijn werkplaats, het defecte toestel te herstellen of aan te passen zodat het beantwoordt aan de gestelde eisen.

– De wisselstukken op te sturen.

In deze gevallen zullen de kosten voor transport (naar de klant) door Nestor Company gedragen worden.

 

Wordt niet in de waarborg opgenomen:

– aansprakelijkheid voor beschadiging door transport;

– aansprakelijkheid voor beschadiging door elektriciteitspannes; onbevoegd gebruik of foutieve installatie, of elk ander ondeskundig gebruik;

– schade veroorzaakt door niet bevoegd personeel en/of gebruik van niet-originele onderdelen/wisselstukken;

– fouten of beschadiging veroorzaakt door gebruik van chemische producten en/of natuurverschijnselen (bv. uitgebrande materialen, enz.);

– gebreken ontstaan wegens niet of slecht onderhoud en/of verwaarlozen van de nodige controles

– producten waarbij de identificatieplaat ontbreekt of waarbij het zegel verbroken of verwijderd werd.

 

Er is geen recht op terugname, herstelling of schadevergoeding als de koper de verborgen gebreken heeft laten herstellen door een derde, of zelf heeft hersteld. Herstelling kan en mag enkel door Nestor Company gebeuren.

 

Voornoemde waarborg vervangt alle wettelijke garanties m.b.t. defecten en afwijkingen en sluit alle andere verantwoordelijkheden uit, ook indien veroorzaakt door de geleverde toestellen. De koper kan geen verdere eisen stellen.

Na vervaldag van de waarborg is Nestor Company niet meer verplicht om een schade-eis te aanvaarden.

 

Nestor Company producten zijn verzekerd voor aansprakelijkheid tegenover derden, voor schade aan eigendommen, personen of dieren, en voortvloeiend uit een defect.

 

Algemene voorwaarden voor herstelling of vervanging van goederen:

 

1) Alle defecte goederen dienen degelijk verpakt te worden en elk van de goederen dient voorzien te zijn van een nota met een duidelijke omschrijving van de vastgestelde tekortkoming(en).

2) Garantie ‘defect bij levering ‘is enkel van toepassing voor defecten vastgesteld binnen een termijn van maximaal 10 dagen na levering. Dan wordt de levering vervangen door nieuwe goederen.

3) Binnen de geldende garantieperiode maar meer dan 10 dagen vanaf de levering: gratis herstelling van de goederen.

4) Buiten geldende garantieperiode: tenzij de klant uitdrukkelijk verzoekt om eerst een bestek te ontvangen zullen de aangeboden goederen hersteld worden. Als de klant verzoekt om een bestek of indien hij nagelaten heeft duidelijk de vastgestelde tekortkomingen te omschrijven rekent Nestor Company forfaitair 15,00 EURO bestekkosten per betrokken artikel.

5) Standaardomwisseling van herstelbare producten: als de klant niet wenst te wachten op de herstelling van de defecte goederen, kan hij de beschikbare standaardomwisseling gebruiken. Bij een standaardomwisseling worden de defecte goederen omgeruild tegen gereviseerde goederen. De brutoprijs van een standaardomwisseling bedraagt 60% van de actuele verkoopwaarde. (Nettoprijs = brutoprijs * 60% – korting)

 

Waarborg voor software

 

Voor problemen met ter beschikking gestelde software aanvaarden wij alleen aansprakelijkheid als sprake is van een belangrijke, herhaaldelijk voorkomende fout in de software. Enkel in dit geval zullen wij binnen een redelijke termijn de software terug bruikbaar maken. Voor kleine problemen bieden wij een oplossing met updates of via upgrading van het pakket. De klant mag van ons altijd een volwaardige en definitieve oplossing voor zijn probleem verwachten.

 

OVERMACHT

 

Onder overmacht wordt hier verstaan: Elke van de wil van partijen onafhankelijke of onvoorziene omstandigheid waardoor de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de koper niet meer van Nestor Company kan worden verwacht.

 

Onder overmacht wordt in ieder geval onder meer begrepen: werkstaking, bovenmatig (ziekte)verzuim van het personeel, transportmoeilijkheden, onvoldoende toevoer van grondstoffen/onderdelen, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden, contingenteringen, bedrijfsstoringen bij de (toe)leverancier(s), en ook wanprestaties bij de (toe)leverancier(s) waardoor Nestor Company haar verplichtingen jegens de koper niet (meer) kan nakomen.

 

Indien naar het oordeel van Nestor Company de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft Nestor Company het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

 

Is naar het oordeel van Nestor Company de overmachtssituatie van blijvende aard, dan wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden zonder recht op schadevergoeding voor de koper.

 

Nestor Company is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht voor de overmachtsveroorzakende omstandigheid.

 

AANSPRAKELIJKHEID

 

Onverminderd de bepalingen van dwingend recht, en ook de rechtsregels van openbare orde en goede trouw, is Nestor Company niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, schade aan roerend of onroerend goed, of aan personen, zowel bij de koper als bij derden, ongeacht de wijze waarop de schade is ontstaan en zelfs in geval van grove fout van Nestor Company of een van haar aangestelden. Nestor Company is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door:

– onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door gebruik daarvan, voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is;

– onzorgvuldig gedrag van de koper, door diens personeel of andere door hem ingeschakelde personen;

– schending van octrooien, licenties en/of andere intellectuele eigendomsrechten van derden als gevolg van gebruik van door of namens de koper verstrekte gegevens zoals tekeningen, modellen, ontwerpen en dergelijke.

 

Indien Nestor Company bij de montage en/of bedrijfsgereed maken behulpzaam is, zonder dat dit in de opdracht is vermeld, geschiedt zulks voor risico van de koper.

 

Ter zake van verstrekte adviezen is Nestor Company slechts aansprakelijk voor normaliter vermijdbare en/of voorzienbare tekortkomingen daarin doch ten hoogste voor een bedrag gelijk aan de bedongen adviesvergoeding.

 

Rekening houdende met het elders in dit artikel bepaalde, wordt de gebeurlijke aansprakelijkheid van Nestor Company mede beoordeeld op grond van eventuele product-/bedrijfsschadeverzekeringen van Nestor Company. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot de verzekerde som van de aansprakelijkheidsverzekering van Nestor Company. Onder voorbehoud van de dekking hiervan is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de netto factuurwaarde van het geleverde. Zonodig verstrekt Nestor Company op verzoek van de koper informatie tot welk bedrag Nestor Company verzekerd is.

 

De vordering tot schadevergoeding en/of herstel of vervanging verjaart één jaar nadat de schade en/of het gebrek door de koper volgens schriftelijke berichtgeving is onderkend dan wel redelijkerwijze had moeten onderkend zijn en verjaart in ieder geval drie jaar na levering.

 

KLACHTEN

 

Onverminderd de hierboven vermelde bepalingen over de meldingsplicht over de niet-conforme levering, worden eventuele klachten slechts in behandeling genomen indien deze binnen 8 dagen na levering rechtstreeks schriftelijk door Nestor Company ontvangen zijn. Voor verborgen gebreken dient de klacht binnen de garantietermijn plaats te vinden. Eén en ander onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.

 

Klachten over facturen moeten ook schriftelijk ingediend worden binnen 5 dagen na verzenddatum van de factuur.

Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Daarna behandelt Nestor Company die klachten niet meer.

 

Indien Nestor Company de klacht gegrond bevindt, dan is Nestor Company uitsluitend verplicht de ondeugdelijke goederen te vervangen of te herstellen zonder dat de koper daarnaast enig recht kan doen gelden op een vergoeding.

 

Het indienen van een klacht ontslaat de koper nimmer van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Nestor Company.

Bij gebrek aan schriftelijke klacht is de koper niet meer gerechtigd op enige terugname van goederen, herstelling of eventuele schadevergoeding door Nestor Company.

 

EIGENDOMSVOORBEHOUD

 

Alle door Nestor Company geleverde goederen blijven, tot op het moment van volledige betaling van al hetgeen de koper, uit welken hoofde ook, tegenover Nestor Company verschuldigd is, hieronder tevens begrepen de toekomstige vorderingen op de koper met inbegrip van rente en kosten, het eigendom van Nestor Company.

In geval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, uitstel van betaling, aanvraag van gerechtelijk akkoord, faillissement, onder curatelenstelling, overlijden of liquidatie van zaken van/door de Koper, zal Nestor Company het recht hebben om na verzending van een ontbindingsverklaring op grond van verzuim van de koper het (mogelijk) geleverde, doch niet of niet geheel betaalde, als eigendom terug te vorderen onder de verrekening van het eventueel reeds betaalde, doch onverminderd alle rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering van Nestor Company ten laste van de koper ineens en dadelijk opeisbaar.

De koper verstrekt op eerste verzoek van Nestor Company een volmacht om de (nog) niet betaalde goederen onmiddellijk terug te nemen, waar deze zich ook bevinden.

De koper kan de (nog) niet betaalde goederen in het kader van diens normale bedrijfsuitvoering doorverkopen of gebruiken, maar niet in onderpand geven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde. In geval de (nog) niet betaalde goederen worden doorgeleverd, is de koper verplicht het eigendom voor te behouden en op eerste verzoek van Nestor Company alle vorderingen, tot het verschuldigde bedrag, aan Nestor Company over te dragen.

 

Documentatie en software

 

De aan de klant ter beschikking gestelde documentatie en software blijven qua eigendom en gebruiksrecht de onvervreemdbare eigendom van Nestor Company en/of van de leverancier die aan Nestor Company de toelating heeft gegeven om sublicenties voor zijn software te verstrekken aan zijn klanten en dit ongeacht het feit of deze software al dan niet specifiek voor gebruik door de klant werd ontwikkeld.  Het is de klant niet toegelaten om deze software te multipliceren, te wijzigen of te analyseren via “reverse” engineering. De klant zal ook in geen enkel geval deze software aan enige derde bekend maken, noch laten gebruiken, noch ter beschikking stellen zonder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van Nestor Company. De klant stemt dus automatisch en uitdrukkelijk in met de volledige aansprakelijkheid voor het gebruik, de bescherming en de beveiliging van deze software.

 

BETALINGEN

 

De betalingen zijn contant te voldoen ter zetel van Nestor Company, zonder korting, tenzij anders overeengekomen.

Gebeurt de levering van de bestelde goederen op diverse ogenblikken, dan hoort na iedere levering betaling te geschieden voor het geleverde. Bij niet- of onvolledige betaling van het al geleverde kan Nestor Company verdere levering staken tot de betaling van het verschuldigde bedrag. De uitdrukkelijk overeengekomen leveringstermijnen, afzonderlijk schriftelijk voorzien, gelden dan niet meer.

De laattijdige betaling van een factuur maakt automatisch de overige facturen onmiddellijk opeisbaar. Verder is bij laattijdige betaling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per maand op het verschuldigde, dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Bovendien is erbij niet-betaling van een deel of een gehele factuur een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 12% van het verschuldigde, met een minimum van € 100,00.

De nalatige koper draagt de kosten van incasso en retour van kwitanties en wissels.

 

In gevallen dat de koper:

– in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot uitstel van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd;

– komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;

– een krachtens de wet of deze overeenkomst op hem rustende verplichting niet nakomt;

– nalaten een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daartoe voorziene termijn te voldoen;

heeft Nestor Company door het enkel plaatsgrijpen van een der bovenvermelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechtelijke tussenkomst zal zijn vereist, hetzij het bedrag verschuldigd door de koper op grond van de door Nestor Company verrichte werkzaamheden en/of leveringen terstond en zonder enige waarschuwing of ingebrekestelling, een vergoeding van kosten, schaden en interesten op te eisen.

 

ANNULERINGSPLICHT

 

De koper heeft het recht de overeenkomst te annuleren in de gevallen dat:

– Nestor Company na overschrijding van de levertijd opnieuw een afgesproken redelijke levertijd zonder rechtvaardigheidsgrond overschrijdt en de koper schriftelijk vóór de nieuwe levertermijn heeft verklaard afname te weigeren bij hernieuwde overschrijding;

– Nestor Company niet aan haar leveringsplicht kan voldoen, binnen een redelijke termijn op het moment dat Nestor Company dit kenbaar maakt aan de koper.

Eventuele schade van de koper wordt bij annulering niet vergoed.

 

RECUPEL / BEBAT

 

Deze maatregelen gelden enkel in België.

 

Recupel vzw organiseert in België de inzameling en verwerking van afgedankte elektro-apparaten.

Vanaf 1 juli 2001 rekenen wij verplicht de RECUPEL-bijdrage aan bij de aankoop van bepaalde elektrische toestellen. Deze bijdrage dient de koper door te rekenen aan de eindgebruiker.

Nestor Company stort deze bijdragen door aan de Recupel vzw. Zij benutten deze ontvangsten voor het recycleren van elektrische en elektronische apparaten.

Welke apparaten hierbij betrokken zijn, wat de exacte bedragen zijn of wat je moet doen met afgedankte toestellen vind je op de website van Recupel: www.recupel.be of op het telefoonnummer 02 706 86 10.

 

Bebat vzw beheert en recycleert gebruikte batterijen.

Hier is Nestor Company ook verplicht een IRB-bijdrage (inzamel- en recyclagebijdrage) aan te rekenen bij toestellen met batterijen. Deze bijdrage bedraagt € 0,12395 per batterij en de koper door te rekenen aan de eindgebruiker. Nestor Company op zijn beurt stort deze ontvangsten door aan Bebat vzw.

Meer informatie vind je op het nummer 02 721 24 50 of op de website www.bebat.be.

 

BETWISTINGEN

 

Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage is de Belgische Arbitrage Instelling (B.A.I.) belast met de aanstelling van scheidsrechters bevoegd om elk geschil definitief te beslechten volgens haar werkingsreglement. Dat kan je kosteloos bekomen bij B.A.I., Lieven Bauwensstraat 20, 8200 Brugge (tel 050 32 35 95, fax 050 45 60 74). Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules. De Nederlandstalige tekst van de overeenkomstbedingen primeert boven de Franstalige tekst in geval van misinterpretatie/onduidelijkheid.

 

GRATIS 

 ter beschikking stellen van goederen voor beursdeelname, opendeurdagen enz.

 

 • De goederen dienen minstens 10 werkdagen op voorhand gereserveerd te worden

 • Deze goederen worden niet verzonden en dienen door de klant te worden afgehaald en terugbezorgd.

 • De klant dient per item de staatbevinding te ondertekenen.

 • Het staat de klant vrij de ontleende goederen te laten verzekeren tegen mogelijke risico’s.

 • De goederen dienen goed verpakt terugbezorgd te worden binnen de afgesproken termijn. Bij inlevering ontvangt de klant een staatbevinding voor de teruggebrachte goederen.

 • Als de klant nalaat de goederen binnen de gestelde termijn terug te bezorgen of indien de bezorgde goederen beschadigd werden, zullen de gerelateerde kosten voor de betrokken goederen gefactureerd worden aan de klant.

Laden
Laden